Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2812 SHE1 - Falešní začátečníci

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 2812
Den a čas výuky: Po 18:45 – 20:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 17. 9. 2018 - 4. 2. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 800 Kč
Popis:

Kurz je určen pro falešné začátečníky, navazuje na úroveň SHS. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni A2.

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, stupňovaní přídavných jmen.

Komunikace: zdravení a představování, osobní údaje, aktivity v hodině, prázdninové a volnočasové aktivity, povolání, rodina, popis osob.Náplň kurzuSlovesa gustar, encantar, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), neosobní vazby hay que, se puede, está prohibido, neurčitá zájmena, příslovce, předložky s příslovečným určením času.

Komunikace: zájmy, záliby, dovednosti, trávení volného času, popsat svůj běžný den, mluvit o plánech, určit čas a polohu, zeptat se na cestu a popsat ji, popsat dům a jeho části, říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno.

Materiály: Aventura 1, lekce 6 - 8