Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3352 SHE 1 - Falešní začátečníci 1

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3352
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2020 - 1. 2. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

Kurz je určen pro falešné začátečníky, navazuje na úroveň SHS. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A2. Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena,  přivlastňovací zájmena, stupňovaní přídavných jmen.  Komunikace: zdravení a představování, osobní údaje, aktivity v hodině, prázdninové a volnočasové aktivity, povolání, rodina, popis osob.  Náplň kurzu: Slovesa gustar, encantar, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), neosobní vazby hay que,  se puede, está prohibido, neurčitá zájmena, příslovce, předložky s příslovečným určením času.  Komunikace: zájmy, záliby, dovednosti, trávení volného času, popsat svůj běžný den, mluvit o plánech, určit čas a polohu,  zeptat se na cestu a popsat ji, popsat dům a jeho části, říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno.  Materiály: Aventura nueva 1, lekce 6 - 8